Filters
Select location
Sort by
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us

Restaurant

Restavracija Strelec

Get Directions
4.8/5

2111 people have been here

address

Grajska planota 1 Ljubljana, Slovenia

phone

Call Now +386 (0) 31 687 648

hours

Mon-Sat: 12:00 - 22:00

price rate

$$$$

services

  • Good For Groups
  • Outdoor Seating
  • Takes Reservations
  • Waiter Service

attire

Dressy

parking

Parking Lot parking

culinary team

MESTO SLAVNO, ŠE Z JEDJO JE GLAVNO.

Ljubljanski grad je poleg Zmajskega mostu, Prešernovega trga, Plečnikove tržnice in Tromostovja, ki ju povezuje, razpoznavni znak naše prestolnice. Ljubljani daje identiteto in kot krona grajskega griča označuje njeno silhueto. V čudovitem, grajskem okolju se preteklost sreča s sedanjostjo. Stolp strelcev prevzame vsakogar, ki vstopi v njegov objem. Prostor zaznamujejo kulinarični, umetniški in kulturni dogodki na visokem, najvišjem nivoju. Prežet z zgodovino na svojevrsten način povezuje grad in mesto pod njim.

OD NEKDAJ JEDI SO LJUBLJANSKE SLOVELE…

Snovanje se je seveda začelo, kje drugje, kot pri kulinariki. Jedilni list je stvaritev! Delo je nastalo v sodelovanju z etnologom, prof. dr. Janezom Bogatajem in Chefom Igorjem Jagodicem, ki se je podpisal pod vsak ustvarjen krožnik.
Ponudba nove restavracije Strelec predstavlja kulinarično križišče med Alpami, Jadranom in Panonijo. Vizija in iskrena želja je okusiti jedi naših prednikov, ponuditi ščepec grajskega, obuditi žlahtne vonjave ter z neizmerno radovednostjo pogledati v srednjeveški čas. V Strelcu poskrbimo, da bi se le ta vsaj za hip ustavil - ponujamo vam le najslajše, najboljše, najlepše, čudovit pogled na okolico in še na čarobni mestni vrvež pod njim.

Oblike se vrstijo in vrtijo v prostoru, podobe ustvarjajo sliko neskončne pokrajine v kateri so našla svoj prostor dela priznanih avtorjev, umetnikov ter rokodelcev. Njihova skrb, občutek za vsak detajl in predanost so postali tudi cilj Strelca.
Koncentrični krogi se manjšajo in puščica je zadela. Sredina!

OD UST DO UST … IN DO STOLPA STRELCEV

Upodobitve slovenskih ljudskih pesmi
Stene v restavraciji Strelec krasijo izpraskanci ali sgraffi (imenovani tudi zgrafiti ali sgrafiti), ki so delo arhitekta, slikarja in univerzitetnega profesorja Borisa Kobeta (1905-1981) ter akad. slikarja Marija Preglja (1913-1967). Nastali so med letoma 1952 in 1953, skladno s Kobetovo zasnovo in opremo nekdanje grajske restavracije oz. pivnice, ki je delovala še do konca šestdesetih let 20. stoletja. Med zadnjo prenovo Ljubljanskega gradu so bili sgraffi močno poškodovani, vendar jih je uspelo ohraniti z veščimi restavratorskimi posegi.
Ideja za likovno podobo sten v Stolpu strelcev z motivi slovenskih ljudskih pesmi je bila del prizadevanj Borisa Kobeta, ki je že pred drugo svetovno vojno posvečal veliko ustvarjalne pozornosti ureditvi grajskega hriba in samega gradu ter tako nadaljeval pred tem začeto delo arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957). Po stenah stolpa je razprl obsežno pripoved izbranih ljudskih pesmi tako, da je velike ploskve razdelil na posamezna pripovedna polja, ki posredujejo glavna sporočila pesemskih pripovedi. K sodelovanju pri uresničitvi te obsežne naloge je pritegnil tudi svojega prijatelja, uglednega slovenskega akademskega slikarja Marija Preglja. Tako sta si ritmično razdelila posamezna polja in s tem tudi motivni svet ljudskih pesmi. Boris Kobe se je odločil za tehniko sgraffito (iz it. sgraffiare = izpraskati), ki je že vse od gotike pomenila priljubljen način oplemenitenja sten in ornamentiranja fasad. Bistvo te tehnike je v nanosu več raznobarvnih slojev tankih ometov. Za kompozicijo upodobitve mora umetnik izdelati papirne predloge ali kartone, s katerih prenese risbo na sveže plasti ometa in potem s posebno žlico ter s praskanjem ometov do želenega barvnega sloja oblikuje izbrani motiv. Ko se ometi strdijo, omogoča ta tehnika izredno obstojnost.

Prof. dr. Janez Bogataj
____________________

THE FAMOUS CITY - GLORIFIED FOR ITS COOKERY.

Beside the Dragon Bridge, the Prešeren Square, the Plečnik Central Market and the Three Bridges connecting the two together, Ljubljana Castle stands as a distinct symbol of the Slovenian capital. The Castle not only gives Ljubljana its identity; rather, like a crown stretching over the top of the Castle Hill, it shapes its silhouette. The past meets the present in the magnificent castle landscape. The Shooting Tower enchants everyone stepping into its embrace. The space is marked by culinary, art and cultural events taking place on a high, at the highest level. In a unique way, the historical Tower connects the Castle and the city below.

LJUBLJANA DISHES RENOWNED SINCE THE EARLY TIMES …

Unsurprisingly, the hatching of forms started off with cookery. The menu is a creation! This piece of creation was designed in cooperation with ethnologist, prof. Janez Bogataj, PhD, and Chef Igor Jagodic, who signed off each and every dish created.
The offer of the new Restaurant Strelec represents a culinary crossroads between the Alps, the Mediterranean, and the Pannonian Basin. Offering a taste of our ancestors’ food, a pinch of a castle-like atmosphere and the rousing noble odours together with a glimpse into the medieval epoch, are the vision and genuine objectives of the Restaurant. In Restaurant Strelec, we wish for the medieval time to stand still at least for a short moment – we are offering you nothing but that which is the sweetest, the best, and the most beautiful, combined with a wonderful view over the immediate surroundings and the enchanting hustle and bustle of the city below.
Shapes alter ceaselessly in the space, images create a picture of the infinite landscape in which works by renowned authors, artists and craftsmen have found their place. Their care, sense for every minor detail, and the commitment to their work now stand as the goals of Restaurant Strelec.
Concentric circles are diminishing, and the arrow has reached its target. Into the middle!

FROM MOUTH TO MOUTH ... AND OFF TO THE SHOOTING TOWER

Depictions of Slovenian folk poetry
The walls of Restaurant Strelec are decorated with carvings or sgraffitos that are the work of architect, painter and university professor Boris Kobe (1905-1981) and academic painter Mario Pregelj (1913-1967). Congruent with Kobe's design and equipment of the former castle restaurant (e.g. the beer hall that was operating until the 1960s), the sgrafittos were created in 1952-1953. During the last renovation of the Ljubljana Castle, the sgrafittos were substantially damaged, yet skilful restoration works have managed to preserve them.
The idea for the images painted on the walls of the Shooting Towers depicting motives of Slovenian folk poems was part of the endeavours by Borut Kobe, who before WW2 had already dedicated much of his creative attention to the arranging of the Castle Hill and the Castle itself, thus carrying on the work initiated by architect Jože Plečnik (1872-1957). Over the walls of the Castle Tower, he opened wide a narration of selected folk poems by dividing the vast wall planes into separate narrating fields transmitting the main messages of the poem narratives. He attracted his friend and renowned Slovenian academic painter Mario Pregelj for the realisation of the extensive task. Between them, they rhythmically divided individual fields and therewith also the universal motive of folk poems. Boris Kobe decided for the sgrafitto technique, which represents a popular way of wall refining and façade ornamenting ever since the gothic period. The essence of this technique is a deposit of several multicoloured layers of thin plaster. For the actual composition of the depiction, the artist has to design paper blueprints or cartons serving to transfer the illustrations onto the fresh layers of plaster; the selected motive is brought to light by carving the plasters until the desired colour shade is achieved. Once the layers are solid, this technique offers exceptional durability.

prof. Janez Bogataj, PhD

about

Famous Restaurant in Ljubljana

story

Stolp strelcev prevzame vsakogar, ki vstopi v njegov objem. Snovalci tega tako imenitnega prostora nad mestom, so si dali duška v ustvarjalnosti, si vzeli veliko časa in umetniške navdušenosti. Ponesel jih je val ustvarjalne energije in vznesenosti, a hkrati s tem občutek za odgovornost do pomembnosti in veličine prostora, preimenitne arhitekture, prelepih poslikav in prostora samega. Snovanje se je seveda začelo pri, kje drugje, kot pri kulinariki, kjer nam je podal svojo roko in znanje dr. Janez Bogataj in gospa Jožica Drobnič, vse skupaj pa je strokovno zaokrožil in se pod vsakim krožnikom podpisal, vodja kuhinje »chef« Strelec, gospod Igor Jagodic.

Ponudba nove restavracije Strelec je mišljena kot kulinarično križišče med Alpami, Jadranom in Panonijo in hkrati kot presek preteklosti s sedanjostjo. Namen, želja in vizija je obuditi kulinariko naših prednikov in spet oživiti prostor in nekako preplesti to kulinariko iz preteklosti z gurmanskimi presežki v sedanjost, ponuditi domačim in tujim gostom ščepec grajskih jedi, vonj starih časov ter zbuditi nostalgijo po srednjeveški kulinariki, a vse to na seveda sodoben, a hkrati brezčasen način. Tako v pripravi kot videzu ter načinu ponudbe in streženja. V ta prelepi zgodovinski objekt, ki ga navdihuje svoja zgodba in pripovedke tu pričujočih poslikav Borisa Kobeta, bo Kaval Group z vsem spoštovanjem in veliko odgovornostjo do tega posebnega prostora nad mestom, Ljubljanskega gradu, opremil Restavracijo tudi s čudovita, prav posebno opremo; unikatnim pohištvom oblikovalca Tonija Kancilje, učenca priznanega Oskarja Kogoja, v izdelavi mojstra lesa gospoda Mitje Bolčiča, ki že tretji rod nadaljuje znanje, ljubezen in spoštovanje do lesa in mojster oblikovalec g. Oskarja Kogoja, s svojimi rajskimi pticami, za katere se zdi, kakor da bi ravnokar poletele iz poslikav na stenah, da bi še dodatno ozaljšale prostor in ga dvignile do neslutenih višav.
Zapisana misel g. Tonija Kancilje, zaokrožuje vse kar je zbranega v Restavraciji Strelec….arhitektura, oblika, material, prostor….ki so se spojili v eno in ustvarili posebno in trdno vez med vsem ustvarjenim in skupaj z ustvarjalci prepletli tehnologijo in poezijo, tradicijo in vizijo…
»Oblika se iz niča porodi, oživi in postane obličje. Govori o naši preteklosti, sedanjosti ter preroško vidi v prihodnost. Snovanje je kakor stvarjenje, ki nastopi, ko v univerzumu obveljata red in oblika. V ustvarjanju je moč kreacije in duh sleherne civilizacije. » (Toni Kancilja)

Restavracija Strelec / Kaval Group / Ljubljanski grad

Home
Turn off dark mode
Turn on dark mode
Language: English
About us